زراعت | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
مهندس کامیار آذین فر

                         کارشناس رشته زراعت


خدمات قابل ارائه در این واحد به شرح ذیل می باشد