اخبار - اخبار | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان

آغاز توزيع تخم نوغان در بين نوغانداران شهرستان راز و جرگلان
پرورش کرم ابريشم يکي از فعاليت هاي جنبي بسيار مهم عده زيادي از روستائيان کشورمان مي باشد .
استان خراسان شمالي و بخصوص شهرستان مرزي راز و جرگلان مستعد براي کشت درخت توت به منظور پرورش کرم ابريشم است که ضمن ايجاد اشتغال براي روستائيان درآمد قابل توجهي نيز براي آنها ايجاد ميکند .
مدير جهاد کشاورزي شهرستان راز و جرگلان گفت : تا کنون تعداد 530 جعبه تخم نوغان در سطح شهرستان توزيع شده است که پيش بيني مي شود اين تعداد تا پايان فصل خريد به 1000 جعبه برسد .
وي ميانگين توليد پيله تر در هر جعبه در کشور را 25 تا 30 کيلوگرم عنوان کرد که اين ميزان در راز و جرگلان 40 کيلوگرم و گاهي تا 70 کيلوگرم نيز مي رسد .
وحيدي با اشاره به قيمت خريد هر کيلوگرم پيله تر در سال جاري که بين 180 تا 200 هزار ريال است ، گفت : درآمد متوسط هر جعبه پيله بين 7 تا 8 ميليون ريال است .
وي قيمت هر جعبه تخم نوغان را 75 هزار ريال عنوان و بيان کرد : نوغانداران مي توانند با پرداخت 70850 ريال هر جعبه نوغان خود را بيمه کنند .
مدير جهاد کشاورزي شهرستان راز و جرگلان اظهار داشت :از ابتداي امسال هشت هزار اصله نهال توت اصلاح شده جهت توسعه نوغانداري بين بهره برداران اين شهرستان توزيع شد.
وي تعداد توتستان هاي موجود در سطح شهرستان را 137 هکتار عنوان کرد که از اين ميزان 125 هکتار درخت بومي و تک درختي و 12 هکتار درخت اصلاح شده مي باشد .
وي در ادامه افزود : در جهت توسعه نوغانداري ، مديريت جهاد کشاورزي شهرستان به صورت پايلوت و از محل اعتبارات رهبري در دو روستاي سطح  شهرستان به ايجاد توتستان و احداث ساختمان هاي پرورش کرم ابريشم اقدام نموده است .
بر اساس آمارها در شهرستان راز و جرگلان تعداد 901 خانوار در زمينه نوغانداري و پرورش کرم ابريشم فعاليت مي کنند که حدود 46.6 درصد نوغلانداري استان را به خود اختصاص داده است .
استان خراسان شمالي از نظر ميزان توليد پيله رتبه چهارم کشوري و از نظر کيفيت رتبه اول کشور را دارا است و شهرستان راز و جرگلان در سطح استان رتبه اول را از نظر توليد به خود اختصاص داده است