امور دام | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
مهندس احمد خان شریفان

                         کارشناس رشته اموردام

از دیگر همکاران این واحد:
مهندس قربان شرقی

کارشناسی ارشد امور دام


خدمات قابل ارائه در این واحد به شرح ذیل می باشد