ترویج | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
مهندس سید امین هاشمی

                         کارشناس رشته ماشینهای کشاورزی


خدمات قابل ارائه در این واحد به شرح ذیل می باشد