حفظ نباتات و باغبانی | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
سرکارخانم آسیه صالحی

                         کاردان رشته گیاهپزشکی


خدمات قابل ارائه در این واحد به شرح ذیل می باشد