امور اراضی | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
مهندس محمد عفتی

                         کارشناس رشته باغبانی


خدمات قابل ارائه در این واحد به شرح ذیل می باشد