امور اداری | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
سرکار خانم شیرین حسینی

                         کاردان رشته گیاهپزشکی

همچنین خانم حسینی به عنوان مسئول امور بانوان نیز فعالیت دارند


فعالیتهای صورت گرفته دراین واحد به شرح ذیل می باشد