مراکز جهاد کشاورزی | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول مرکز خدمات کشاورزی غلامان:
مهندس خجه محمد قبادی

               


مسئول مرکز خدمات کشاورزی یکه صعود:
مهندس نصراله پرزا
               

خدماتی که در این مراکز قابل ارائه می باشد به شرح ذیل است