امور مالی | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
آقای قربانعلی قربانی
                         کارشناس امور مالی
    .