امور مالی | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
آقای دولت واحدی

                         کارشناس امور مالی
    آقای سلطانعلی علیزاده کارپرداز مدیریت از دیگر همکاران این واحد میباشد.