خدمات و پشتیبانی ›› مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مسئول واحد:
                     آقای علی اکبر شفیعی
                        
  از دیگر همکاران این واحد آقای رمضان ایمانی می باشد