مدیر | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان

جناب آقای مهندس علی وحیدی

مدیر جهادکشاورزی شهرستان رازو جرگلان


مدرک تحصیلی : لیسانس دامپروری


شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068