معاونت اداره | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان

 

جناب آقای مهندس احمد خانشریفان

رابط گزینش و معاون اداره جهاد کشاورزی شهرستان راز وجرگلان
مدرک تحصیلی : لیسانس دامپروری


شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068