امور اراضي | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس عبدالعلی شجاعی

مسئول واحد امور اراضی

مدرک تحصیلی : لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068


زیر بخش ها