معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس علی سجادی

مسئول واحد آب و خاک - رابط بازرسی

مدرک تحصیلی : لیسانس آبیاری

شماره تماس :  05832624066 الی 058326240


مهندس رضا بیک محمدی

کارشناس آب و خاک

مدرک تحصیلی : لیسانس زراعت

شماره تماس :  05832624066 الی 058326240