معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس ثمانه صابری

مسئول واحد صنایع غذایی - اتوماسیون اداری

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس زراعت

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068