معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس معصومه دانای مقدم

مسئول واحد باغبانی

مدرک تحصیلی : لیسانس باغبانی


شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068