معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس آسیه صالحی

مسئول واحد حفظ نباتات

مدرک تحصلی : کاردانی گیاهپزشکی

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068