معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان

 

مهندس راضیه خانزاده

سرپرست واحد ترویج

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس زراعت

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068
مهندس منا عفتی

کارشناس ترویج
مدرک تحصیلی : لیسانس ترویج

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068