معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس دولت گلدی واحدی

مسئول امور مالی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068