معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس اعظم نارمی

مسئول دبیرخانه


مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068