معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس شیرین بیگم حسینی

مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کاردانی گیاهپزشکی

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068