معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس احسان نارمی

مسئول واحد امورحقوقی


مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق قضایی

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068