مسئول مرکز خدمات | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
مهندس آشر محمد یزدانی

سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی یکه سعود

شماره تماس : 05832363073