معرفی کارکنان | مديريت جهاد کشاورزي راز و جرگلان
جناب آقای علی اکبر شفیعی

پشتیبانی

مدرک تحصیلی : دیپلم انسانی

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068
جناب آقای رمضان ایمانی

 
نیروی خدماتی

شماره تماس : 05832624066 الی 05832624068